Hanuman Chalisa Telugu pdf – Telugu Hanuman chalisa lyrics – హనుమాన్ చాలీసా

hanuman chalisa telugu pdf

Hanuman Chalisa Telugu pdf

हనుమాన్ చాలీసా వివరణ:

హనుమాన్ చాలీసా, భగవంతుని హనుమాన్ గురిని, మహిమను గానము చేసే ప్రధాన హిందూ భక్తి గ్రంథము. ఈ కవిత శ్రీ తులసీదాసు ద్వారా రచించబడింది, మరియు దాని సమగ్ర మహాకావ్య “రామచరితమానసం” కు ఒక భాగమైన మొదలైంది. హనుమాన్ చాలీసా అని పేరు అదిక 40 శ్లోకాల మీద పొందించబడెది, వీలుగా ఈ గ్రంథంలో విశేషంగా ఉంది|

హనుమాన్ చాలీసాలో హనుమాన్ గారు కలిగిన గుణాలు, భక్తి, మరియు అనుభవించే భక్తులకు అవర గౌరవాలు మరియు ఆదరణాత్మక స్వరూపం గురించి వివరణ చేయబడింది. ఈ చాలీసా భక్తుల కోసం ఒక ప్రముఖ ప్రార్థనా కూడా, వీలుకు హనుమాన్ గారు ఆశీర్వచనం ఇచ్చే సమయమైంది|

ఈ గ్రంథము ప్రతి సెల్లింగ్ దినాలు, వారమందులు, మరియు మంగళవారంలో పాఠించడం ప్రచురించబడుతుంది. ఈ చాలీసా పఠనం భక్తులను ఆనందపరచుకుంటుంది మరియు హనుమాన్ గారి కృపను పొందే సంకటాల నుండి ముక్తి పొందేది|

ఈ ప్రముఖమైన గ్రంథం భక్తులకు అవసరమైన దర్శనాలను అందిస్తుంది, అతని మంత్రపాఠం ద్వారా మానసిక మరియు ఆత్మిక స్థితిని సుధారించవచ్చు, మరియు హనుమాన్ గారి ఆశీర్వచనాల ద్వారా సమస్త కష్టా|

 

Telugu Hanuman Chalisa Lyrics

Hanuman Chalisa in Telugu – హనుమాన్ చాలీసా

దోహా

శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి |
వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి ‖
బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార |
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార ‖

ధ్యానం

గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసమ్ |
రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే-(అ)నిలాత్మజమ్ ‖
యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్ |
భాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్ ‖

చౌపాఈ

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర |
జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర ‖ 1 ‖

రామదూత అతులిత బలధామా |
అంజని పుత్ర పవనసుత నామా ‖ 2 ‖

మహావీర విక్రమ బజరంగీ |
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ‖3 ‖

కంచన వరణ విరాజ సువేశా |
కానన కుండల కుంచిత కేశా ‖ 4 ‖

హాథవజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై |
కాంథే మూంజ జనేవూ సాజై ‖ 5‖

శంకర సువన కేసరీ నందన |
తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన ‖ 6 ‖

విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర |
రామ కాజ కరివే కో ఆతుర ‖ 7 ‖

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా |
రామలఖన సీతా మన బసియా ‖ 8‖

సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావా |
వికట రూపధరి లంక జలావా ‖ 9 ‖

భీమ రూపధరి అసుర సంహారే |
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే ‖ 10 ‖

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే |
శ్రీ రఘువీర హరషి ఉరలాయే ‖ 11 ‖

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ |
తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ ‖ 12 ‖

సహస్ర వదన తుమ్హరో యశగావై |
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై ‖ 13 ‖

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా |
నారద శారద సహిత అహీశా ‖ 14 ‖

యమ కుబేర దిగపాల జహాం తే |
కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే ‖ 15 ‖

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా |
రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా ‖ 16 ‖

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా |
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా ‖ 17 ‖

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ ‖ 18 ‖

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ |
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ ‖ 19 ‖

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ‖ 20 ‖

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే |
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే ‖ 21 ‖

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా |
తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా ‖ 22 ‖

ఆపన తేజ సమ్హారో ఆపై |
తీనోం లోక హాంక తే కాంపై ‖ 23 ‖

భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై |
మహవీర జబ నామ సునావై ‖ 24 ‖

నాసై రోగ హరై సబ పీరా |
జపత నిరంతర హనుమత వీరా ‖ 25 ‖

సంకట సే హనుమాన ఛుడావై |
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై ‖ 26 ‖

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |
తినకే కాజ సకల తుమ సాజా ‖ 27 ‖

ఔర మనోరధ జో కోయి లావై |
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై ‖ 28 ‖

చారో యుగ ప్రతాప తుమ్హారా |
హై ప్రసిద్ధ జగత ఉజియారా ‖ 29 ‖

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే |
అసుర నికందన రామ దులారే ‖ 30 ‖

అష్ఠసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా |
అస వర దీన్హ జానకీ మాతా ‖ 31 ‖

రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా |
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా ‖ 32 ‖

తుమ్హరే భజన రామకో పావై |
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై ‖ 33 ‖

అంత కాల రఘుపతి పురజాయీ |
జహాం జన్మ హరిభక్త కహాయీ ‖ 34 ‖

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ |
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ ‖ 35 ‖

సంకట క(హ)టై మిటై సబ పీరా |
జో సుమిరై హనుమత బల వీరా ‖ 36 ‖

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ |
కృపా కరహు గురుదేవ కీ నాయీ ‖ 37 ‖

జో శత వార పాఠ కర కోయీ |
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ ‖ 38 ‖

జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా |
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా ‖ 39 ‖

తులసీదాస సదా హరి చేరా |
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా ‖ 40 ‖

దోహా

పవన తనయ సంకట హరణ – మంగళ మూరతి రూప |
రామ లఖన సీతా సహిత – హృదయ బసహు సురభూప ‖

సియావర రామచంద్రకీ జై |

పవనసుత హనుమానకీ జై|

బోలో భాయీ సబ సంతనకీ జై |

ఇతి హనుమాన్ చాలీసా సంపూర్ణం ||

 

Hanuman Chalisa in Telugu with lyrics

Telugu hanuman chalisa pdf

Download “hanuman-chalisa-telugu-pdf.jpg”

hanuman-chalisa-telugu-pdf.jpg – Downloaded 70 times – 703.89 KB

hanuman chalisa pdf telugu

 

hanuman chalisa telugu pdf

 

Doha

Shri Guru Charan Saroj raj Nija manu Mukura sudhari|

Baranau Raghuvar Bimal Jasu Jo Dayaku Phala Chari||

Budheeheen Tanu Jannike Sumiro Pavan Kumara|

Bal Buddhi Vidya Dehoo Mohee Harahu Kalesh Vikaar||

 

Chaupaii

Jai Hanuman gyan gun sagar

Jai Kapis tihun lok ujagar|

Ram doot atulit bal dhama

Anjani putra Pavan sut nama||

 

Mahabir vikram Bajrangi

Kumati nivar sumati Ke sangi|

Kanchan varan viraj subesa

Kanan Kundal Kunchit Kesha||

 

Hath Vajra Aur Dhwaja Viraje

Kaandhe moonj janeu saaje|

Sankar suvan kesri Nandan

Tej prataap maha jag vandan||

 

Vidyavaan guni ati chatur

Ram kaj karibe ko aatur|

Prabhu charitra sunibe ko rasiya

Ram Lakhan Sita man Basiya||

 

Sukshma roop dhari Siyahi dikhava

Vikat roop dhari lank jalava|

Bhim roop dhari asur sanhare

Ramachandra ke kaj sanvare||

 

Laye Sanjivan Lakhan Jiyaye

Shri Raghuvir Harashi ur laye|

Raghupati Kinhi bahut badai

Tum mama priya Bharat-hi-sam bhai||

 

Sahas badan tumharo yash gaave

As kahi Shripati kanth lagaave|

Sankadhik Brahmaadi Muneesa

Narad Sarad sahit Aheesa||

 

Yam Kuber Dikpaal Jahan te

Kavi kovid kahi sake kahan te|

Tum upkar Sugreevahin keenha

Ram milaye rajpad deenha||

 

Tumhro mantra Vibheeshan maana

Lankeshwar Bhaye Sab jag jana|

Yug sahasra yojan par Bhanu

Leelyo tahi madhur phal janu||

 

Prabhu mudrika meli mukh mahee

Jaladhi langhi gaye achraj nahee|

Durgam kaj jagat ke jete

Sugam anugraha tumhre tete||

 

Ram duwaare tum rakhvare

Hot na agya binu paisare|

Sab sukh lahai tumhari sarna

Tum rakshak kahu ko darna||

 

Aapan tej samharo aapai

Teenon lok hank te kanpai|

Bhoot pisaach Nikat nahin aavai

Mahavir jab naam sunavai||

 

Nase rog harae sab peera

Japat nirantar Hanumat beera|

Sankat se Hanuman chhudavai

Man Kram Vachan dhyan jo lavai||

 

Sab par Ram tapasvee raja

Tin ke kaj sakal Tum saja|

Aur manorath jo koi lavai

Soi amit jeevan phal pavai||

 

Charon jug partap tumhara

Hai parsiddh jagat ujiyara|

Sadhu Sant ke tum Rakhware

Asur nikandan Ram dulare||

 

Ashta siddhi nav nidhi ke data

As var deen Janki mata|

Ram rasayan tumhare pasa

Sada raho Raghupati ke dasa||

 

Tumhare bhajan Ram ko pavai

Janam janam ke dukh bisraavai|

Antkaal Raghuvar pur jayee

Jahan janam Hari Bhakt Kahayee||

 

Aur Devta Chitt na dharahin

Hanumat sei sarv sukh karahin|

Sankat kate mite sab peera

Jo sumirai Hanumat Balbeera||

 

Jai Jai Jai Hanuman Gosain

Kripa Karahun Gurudev ki nayin|

Jo shat bar path kare koi

Chhutahin bandi maha sukh hoi||

 

Jo yeh padhe Hanuman Chalisa

Hoye siddhi saakhi Gaureesa|

Tulsidas sada hari chera

Keejai Nath Hriday mahn dera||

 

Doha

Pavan Tanay Sankat Harana Mangala Murati Roop|

Ram Lakhan Sita Sahita Hriday Basahu Soor Bhoop||

 

You may read this also :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *